TPM

Góc nhìn về trụ cột FI trong TPM

Trong bảo trì năng suất (Total Productive Maintenance – TPM), có một trụ cột mà mọi người hay nhầm lẫn với chương trình Kaizen tổng thể. Đó là chương trình cải tiến có trọng tâm (Focus Improvement – FI). Vậy FI khác và giống gì so với Kaizen thông thường?Điểm đặc trưng nhất, là FI…

Tháng Tư 11, 2020
View the Post