Hệ thống đề xuất KSS

Xây dựng hệ thống đề xuất Kaizen Suggestion System (KSS) – Công ty truyền thông Gapit

Dự án xây dựng hệ thống đề xuất theo mô hình KSS được thực hiện cho ngành dịch vụ truyền thông

Tháng Tư 5, 2020
View the Post