Tu van Lean Six Sigma

Tư vấn Lean – Dự án Công ty Thiệp Nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tư vấn Lean – Dự án Công ty Thiệp Nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam Được thành lập vào cuối năm 2013, Công ty Thiệp nổi và Thủ công mỹ nghệ Việt Nam lúc đó chỉ gồm 6 thành viên ban đầu tới nay đã trở thành một trong ba doanh nghiệp đứng...
Tháng Tư 16, 2022
View the Post

Xây dựng hệ thống đề xuất Kaizen Suggestion System (KSS) – Công ty truyền thông Gapit

Dự án xây dựng hệ thống đề xuất theo mô hình KSS được thực hiện cho ngành dịch vụ truyền thông

Tháng Tư 5, 2020
View the Post