Đào tạo Lean

Quản đốc sản xuất có thật sự cần thiết?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa kèm theo hội nhập – đa phương hóa thúc đẩy công nghiệp sản xuất phát triển hơn bao giờ hết. Quản đốc sản xuất cũng trở thành yếu tố vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát, thúc đẩy hoạt động của lượng lớn công nhân – người lao…

Tháng Tám 9, 2023
View the Post

TWI Hành trình tạo nên điều kỳ diệu trong ngành công nghiệp

Lịch sử TWI Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng chương trình Training Within Industries (TWI – Đào tạo trong công nghiệp) trong thời kỳ chiến tranh để nhanh chóng có thể cho thường dân chưa qua đào tạo để tham gia vào các công việc sản xuất bị bỏ trống bởi binh lính ra…

Tháng Sáu 4, 2022
View the Post