Đào tạo Six sigma

Đào tạo Lean Six sigma Đai xanh (Green Belt)

Đào tạo Lean Six sigma Đai xanh (Green Belt)Lean Six Sigma là gì? Lean Six Sigma (6 Sigma) là một hệ thống các công cụ đan xen với phương pháp giải quyết vấn đề nhằm giải quyết các vấn đề trong kinh doanh. Các công cụ Six Sigma được sử dụng để xác định phạm...
Tháng Mười Một 11, 2023
View the Post