Đào tạo Poka Yoke

Đào tạo Poka Yoke – Công ty Hyundai Kefico

Khóa đào tạo 2 ngày cho chuyên đề Poka Yoke dành cho hơn 30 giám sát tuyến đầu của công ty Hyundai Kefico Việt Nam, giúp trang bị tư duy phòng chống sai lỗi và nâng cao hiệu quả hoạt động cải tiến.

Tháng Tư 30, 2023
View the Post