cong viec tieu chuan

Phương pháp xây dựng thời gian tiêu chuẩn

Có lẽ không ai có thể phủ nhận vai trò của Công việc tiêu chuẩn nói chung và thời gian tiêu chuẩn nói riêng đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp hiện tại. Xét riêng về thời gian tiêu chuẩn, bản thân nó có sự ảnh hưởng rất lớn đến công tác…

Tháng Sáu 14, 2024
View the Post