Business

Tư vấn cải tiến

– Tư vấn Lean
– Tư vấn cải tiến năng suất tổng thể
– Tư vấn BSC-KPI
– Tư vấn TPM (Total Productive Maintenance)

Tháng Tư 2, 2020
View the Post

Đào tạo

– Đào tạo Lean Six sigma
– Đào tạo Quản lý sản xuất
– Đào tạo 5S-Kaizen
– Đào tạo TWI
– Đào tạo BSC-KPI
– Đào tạo IE (MODAPTS, Time motion Study…)

Tháng Tư 2, 2020
View the Post

Chuyển đổi số

– Tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số
– Tư vấn phát triển MES
– Tư vấn nghiệp vụ phần mềm
– Giải pháp giám sát thiết bị

Tháng Một 1, 2020
View the Post