Mr. Sonobe với 32 năm kinh nghiệm trong quản trị vận hành tại tập đoàn Koganei Nhật Bản. Trong suốt thời gian làm việc tại Koganei, ông thường xuyên đảm nhiệm các vị trí như Quản lý tài chính (Kế toán thuế, quản lý tài sản, mua bán và sát nhập doanh nghiệp) Quản lý vận hành (Quản lý kho hàng, quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho, truy xuất nguồn gốc). Ngoài ra, ông là người thiết kế và hoạch định chiến lược phát triển hạ tầng CNTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật Bản.